Welcome Guest [Log In] [Register]
X

Latest Announcements

Welcome to StarFox Galaxies. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you can view the forum but cannot post anywhere. If you join as a member, you gain full access to our community and are able to post to your heart's content. Please be advised that your account will be MANUALLY approved by an administrator, so you won't gain access instantaneously. Rest assured we're on the case though!


We welcome all new members and take them into our family's open arms. Have fun, and enjoy your stay.
~SFG Staff

Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
  • Pages:
  • 1
  • 8
SOMEBODY POST SOMEWHERE ALREADY!; Spamm rant page..
Topic Started: Sep 27 2012, 06:26 AM (4,428 Views)
Kursed
Member Avatar
Kursed aj rusb!
post something!!!!!!!!!!!!!!!!!! post something post something!!!!!!!!!! POST SOMETHING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


reallly i wish we could get the roleplay section alive again oh and.... nvm i'll tell him over steam or something
 
Julius Quasar
Member Avatar
CDF Commander of the Army
I've been posting! I post at least once a day here.
 
Deleted User
Deleted User

Tell who over Steam?
 
Kursed
Member Avatar
Kursed aj rusb!
Star_Dragon
 
Deleted User
Deleted User

Oh, okay.
 
Julius Quasar
Member Avatar
CDF Commander of the Army
"MMMMMmmmmmMMMMMmmmmmMMMMMmmm!"
 
Deleted User
Deleted User

T̴̝̬̞͓͓̮͈͚ͯͥ̈̑̈́̈ͩ̋̈̀o̯͔̩̭̪̙̥ͪ̋͜ ̷͌̍͏̺̥͉͔̭i̢̛̝͓̹̮̅n
Í¯Ì”Ì Í¢Ì®Í‡Ì£Ì®Ì³Ì°v͚̖̥̞̍͒̅̂̽͗̓ͦ̎͘͜͜o̷̢͍͓̖͙̞̽ͫ̀̚͡kÍ¤Ì ÍžÌ£ÍŽÍ‰
Ì—eÍ¥Í­Í ÍŸÍ‰ÍˆÍšÌÌ²Ì® ̢̭͔̳̜̙̯͉̺̓͐̋ͦ͒t̵̜̫̤̞͇̩ͥ̎͛͂͢hͯͫ̌͌̅͢Ì
•ÌºÌ©ÌŸe̡̛͚̮͚̖̥̟̥̱ͮ͑̾ͮ̓̓ͧͪ͢ ̈ͫ͒͛̚͝҉͍̞̜̲͖̙̩̭h̸͈͇̹̉̑
̙͚͉̦ͅi͙̯͇̦̯̹ͩͮ͂ͣ͋̒͂̾͒̀͟͝vÍ—ÌŽÌ ÍÌ¶Í”Í–Ì—Í–Í…Ì˜Í‡eÍ Ì½Í‘Ì‘Í¯Í„Ì¨Í¢ÌŸÌ
«Í‡-Í Í‚Ì¿Í‹ÌÍ’ÍÌ¨Ì—Ì Ì—mÌ…Ì„Í Ì¾ÌˆÌ¿Í Í—Ì¢Í™Ì—Ìœi̱̘͓͎̬̳͇̱̯ͣͯ̉ͣ͑̿n͐ͨ͑ͬͪ
ÌÌÌ¤ÌªÍ–Ì˜Ì²Ì Ì™d̏̿̔ͬͤ͌̀̓ͪ͝҉͕̳͡ ̯͈͙̘͎͚̳͓̳̒̃̐͝r̢̡̯̬̙̹̞͋̈́ͤ̈̽
̭̺ͅeÌ‡Ì”Í®Ì‰Ì‹Í Í•Í‰Í…Ì°Í™Í‡Ì³Í”p͉̮̜̫̖̯̺̉̒̿̒̈̄̃r̨͙̱͓ͣ͗͗eÌŽÌ”
͎̼̞̹̞͕ͩ̈́s̺̳̉͛͌̃͘͘eÌ”Ì Ì»nÌ‘Í¬Ì‡Ì…Í ÍŒÍÍ’Í˜Í˜ÌºÌŸÌªÌ—Ì³tÌ“Ì‚Ì“Í­ÌŽÍ‘Í’Ì„Ì°Ì–Í…Ì
¥iÍ­ÌƒÍ—Í¨Ì‘Ì‡Í«Ì‰Í£Ò‰ÌµÌ•ÌœÍÌ®Ì»Í”Ì²Ì nÍ„Í¥Í¦Í Í‚Í Ì‡Í£ÌÌ¦Ì»ÌºÌ£Ì Ì°Í–g͖͕̺͐͒̏̏̐̂̋͋̒ͅÌ
±Ìœ ̾҉̵͙͓̜͇͕cͧ̌͌ͫ̾͘Ì
©Ìºȟ̤̯͕̬͕͓̮ͬ͗ͮͅa͙̼̫̫͕̪̯ͨͤ͂ọ͕̔̎ͯͣͪ͡s̰̥̬̦̻̻̓ͫͯ̒ͫͥͯͬ.̸͈͒̌̐͒̑ͬͣ̚
ÌƒÍ„ÌˆÌŽÍ¤ÍÌ¶Ì£Í…Ì ÌºÌ»Ì«ÍšÌĪ̵̟̙͌́̚͡ṋ͎͍͔͖̦ͣ̎ͫ̅̑͜v̜͎̪̫̙̓̾ͨ͒͘ȏͧ
Ì‹Ì Í¦Í¢Ì»Ìk̴͖̞̱̪̼̹͈͓̃ͤ̾ͮͮͤͯ̔͜͝ͅī̵̵͔̩̹͇̺̬̍n̮̺̥̭̑ͯ͑ͮ͢͡Ì
¯Ì¯Ì­Ì©ĝ̸̶̱͓͉̖̯̙͙́̑ ̷̨̼̰͙̭̜̖̩̯̓̇̐̉̋̄t̛͔̭͈̬͕ͧ̌ͨ̿̍̚͡hÌ
ƒÌ“Í¢Ì¡Í”Ì Ì®é̓̈̌̃ͪͭ̓͏̜̙̬̺̺̪ ̧͈̞̝͚̟͎̺̮͐̈́̀͘͞f̥̪̝̀ͩ͌ͤ̓̇̈́eͩ̈
̗̪̣̐ͬ̉ͪ͝eÌÌ”Í£Ì‘Ì½Ì”Í Í¢Ò‰Ì¯Ì¼ÍšÌ³ÌœÌ¦Ì³Ì¼ÌªlÍ Ì¿Ì¾Í¬ÍÌ¼Ì®Í“ÍšÌœi̞͒ͧͣ̽͛̄̈́̃Ì
£Ì¼Í…Ì»nÌ Ì“Ì Í›ÌÌÍœÌ§ÍÍ–Ì®Ì¹Ì©g̲̜̬͙̼̱̦͂̋̽͐̀̽͜͢͞ Í¬ÍÌ‘Ì ÌŒÍ„Í£Ì¸Ì»ÍŽÌ¤o̡͛
Ì•Ì Ì—Ì—Ì¹ÍˆÍ™ÌœÍ“f͙̪̘͉͛ͦ͛̋̇͘͝ ͇̱̗͍͍͕͈̙ͪ͗̀ͯ̃̇̀c̮ͨͮͮͩͤ͑̓̚̕
͖̦hÌÍ—ÌŽÍ¦ÌˆÍ¥Ì ÍœÌ¢Í‡Ì˜Ì˜Ì­Ì a͍̼ͮ̓ͣ̄̂oÍ—Ì‰Ì‘Í ÍÌÌºÌ®Í™Ì—Í–Ì¼Í–Ì™sÍ¤Í©Ì…Í ÌŽÍŒÌÍ›Í®Ò‰Í“ÌÌ¬Ì—ÍˆÍ™Í™Ì».̱͚̜̓̑͗ͭ
̮̣͍̖ͤ̈̑ͥWÌÍ’Ì‡ÌÍ’Í ÍªÌ¸ÍÌ¡Ì¼ÌžÌ¤iÍ¬Í Ì§ÌºÌŸÍ–Ì™t͔͓̜̦̼̙̾ͦͥ͟ͅh̶͇̪̲̳͒̇̀
̖̼͔oÍ Ì‚Ì©Í…Í‡Ì—ÌœÍÌ²u̵̥͕̮̥̜͎̍̔̐̒̒͜ṱ̵̛̝͚͓̜̞͕ͬ͒̓̎̓ ÍŒÍ„ÌŒÍŒÍ ÍŸÍ€Ì
¥ÍšÌ­Ì°Ì±o̝̣̭͎͛ͦ̈́r̰̝̩͖̭͉ͨ̐ͯͥͭd̉ͨ̎̂͝҉ͅeÍƒÌƒÍ¥Í«Í¦Ì‚ÌÍ©Ì½Ì›Í¢Í”Ì Ìr̵̯̮̙͙̭͌ͭ͡.̨̭̗͔̭͔͍ͦ̍ͪ̑͢
̟̩̓̐̈́͋́Ṱ͖̣̫͚̑͂͘͟hÍ Ì€Ì Í¯Ì¨Í€ÌŸÍ…Ì–Ì¹Ìȅ̝̱́ͮ̅ͧ ̞͙̜̦̬͈̟̌ͨ͐ͫNͪ͗ͨÌ
‡Í’͇͉̓̐̈͗̀eÍ¤ÌÌ’Ì½Ì ÌšÍ¯ÌµÌºÌ–Ì¯z̄ͥͫ̉ͩ̉̚͏͔̭̳͔̟p̣̺͓̥̪͓̣̈́̄͋͒ͣ̚̕eÌ…Í
¯Ì‚Ì‡ÍÍ¡ÌÌ­Ì¹Í™Í™Ì rÌ¾Í‘Í Í§Í­Ì¸Ò‰Ì•Ì£dÍ‘Ì¢Í ÌœÌ«ÍšÌ¼Ì£iÍ§Í¨Ì”Í Í•Í‡ÍaÍ‘ÍÍŸÍ‰Í‡ÌœÍ”Ì Ì Ì¦Ì¦nÍ Ì¾Í—
̷̘̤̳̺̝̻͕̖̑͗ͯͥ ̈́ͦ҉̬̼̰͍ḫ̱͈̙̥̹ͯ̒̅̂ͮ͐ͯ͜iÍ¯Í„Í Ì²Ì¦ÌºÍÌ¤Ívͩͣͭ́̌̾
̷̛̣̦̺eÌ“ÌšÌŒÍ£Í—Í®Í—Í Ì´Ì›Ì™Í”Ì—Ì³Ì¼-Í‚Í¤ÌÌ Ì¨ÍÍ€Ì»ÌºÌ¤Ì»Í…Í…m̤̗͓̥ͮ̈ͯ̍̐̌ͪ̈iͯ̕
͖̺̭̳̪nÍ’Ì ḓ̢͓̹̤̖̪̪̦̀̿̽͑͘ Ì…Í Ì¿Í§ÌˆÍŒÍ Í‚Í¥Ì§Ì®Ì»Ì¼Í–ÌœÌÌ¥o̯̥ͥ͒̐̚f̈͛͛̉̔̈Í
ÌŒÍ¢ÍŸÌ§Ì—͉̳̻̬̼ ͎̞̩̙̖̞̦͎̍̄̃͢͝c̢͇̥̲͓̻͌ͮ̔̒̚͟͞hÌÌ‹Ì Í¤Í¤Ì‰Í‹Ì©Ì¤Ì³Ì
ŸÍ”̘ä̩́͋̄ͬ͜oÌ…Ì€ÍªÍ ÌŽÌÌ“ÌÌ¨Ì¬Ì³Ì«ÍŽÍ‰Ì™Ì¦Ì®Í“s͈̻̲̓͒̎͝͝.Ì…Í›Í­Ì…ÌƒÍ Í›ÌµÌµÌ«Ì¦Í“Ì¦ ̔̂
͙͓̙͇Ź̭̰̈̓͟aÌ‘Í§Í„Ì ÍÍ¢ÍÍ™Í”Ì©Ì«ÌžÌ£l̗̘̰̺̙̯ͩͫgÌ„Í Ì‡Í¬Ì¿Ì¾Ì‹Ì‘Í©ÍœÍ“ÌÌºÌ­o̧͇̼͇̖͉͍͗̓̒̔̿̎ͪͪ.̹̞̒ͨ̈̑̅̋͛͌̀
̀̄̋̒ͧ̈ͤ͏̮͇HÍ©Í®Ì Í¯Í¨Í¥ÍªÍ®Í˜Í Ò‰Ì¬Í•Ì²Í…e̷̡̺̟͓̼̿ Í—Ì’Ì ÌŒÍ£Í‘ÍƒÌ Í˜Í•ÌŸÌÌºÌ²wÌŽ
̨̳͈̭͉̦̮ͭ͗̿ͬ̉̇hÍ©Ì…Ì‰Í‘ÌÌ’Í§Í¡ÍžÍˆÌ±Ì ÌŸoÍ¥Í—Í­ÍÍ—Í’ÍŒÌ¶Ì›Ì«Ì–Ì Ìª Í›ÌˆÌ ÌµÌ—Í“Ì¥WÌ
¾Ì‡Í­ÌˆÌÍšÌ¥Ì£Ì¹ÍŽÍ•Ì®Ì¦a̮͉̫͉̹̪͇̲͂ͦͦ͒̈́̈́iÍ¬Ì‚ÍªÍ¨Í¤Í‘Ì€Ì Í¯ÍžÌ¡Ì¼ÌÌ³Í…Ì£Í–Ì t̅͜͢͏̦
̟͕͇̘sÌŒÌ’Ì•Í™ÌŸÌ¤Í™Í•Ì Í¥Í’ÍÍÍˆÍ•Ì˜BÌÍªÌŽÌ ÌŒÍ‘Í¥Í¯Ì¨Ì®Ì˜Ì™Ì¼Í”Ì©Ì©e̡͇̗͉̝ͤ͐̔̔̄͢Ì
hÍ›Í‘Í‘ÌÍ«Ì£Ì˜Ì˜Ì Ì«ÍˆÌ–i̸̡͖̲͎͉̗̜̺͂͑ñ͙̖͕͍̬̭̜͋̐ͭ̓̍ͣ̚d̝̮̩͙͓ͬͭͯͦͨ̒Ì
¤Ì–ÍŽÌž ̵̛̯̖̤̤̩̲ͫͅTÌÌŒÍ ÌµÌ°Í“Ì»Í‰Ì—Ì¦Í™h̡̳͕͒e̶͓̲̐ ̵̢̦͖̫̥̿̒W͌̅ͫÍ
Ì°Ì°Ì»ÌŸÌœaÍ‚ÌÍÌ´Í Ì£ÌªlÍ Í—Ì¿Í’Ì¸Ì•ÍŸÍ…Í‡ÌžÌ£Í–Í‡ÍˆÍ–Ì¦lÍ„ÌŽÌ€Í Ì¸ÍŽÌ¼Ì—Í‰.Í‚ÍªÌ Í›Í®ÌÍ¨Ì´Í‡Ì²Í“Ì¦ÍŽ
ÌŒÌ…Ì€Ì”Í¯Í›ÍƒÌ€Í„Ì›Ì­Ì³Ì Ì¹Ì«Ì
¦Ì®Ì²ZÍ¬ÌÌ‘Í ÌÌƒÍÒ‰Ì°Ì°Ì»Ì®AÍ­
ÍƒÌ‰Ì¿Í›Ì¶Í…̘͇͕̼͎͍̲L̓̓Í
„͍̜̩̺̿̾̏̅̕Gͪ̒̐̔Í
̸̛̺̼̜͍̪̹̬̙̉́́OÍ©Ì
̞͚̘͔̘ͮ͂̽̇ͤ͂͟͜!̴̱ͧ̒ͥ͌̎̓̒̇̏
Ì“Ì’Í‘Í‹ÌÌ€ÌšÌ½Í¡Ì­Ì¬Ì–Í•Ì Ì
¯TÍªÌ¾ÌÌ ÌÍ£Í¤Í¡Í¢Ì›Í‰Ì³Ì©Í•Ì®
h̸̩͈ͦḙ̺̣̮̈̐ Í®Ì€ÌÌÍŒÌšÌ Ì
¨Ì´Ì¬Ì°Ì®Ì¹Í™Ì˜Ì°Ìe̐ͬ̄͑̅
©Í¨ÍœÌ±ÌºÍ•ÌœÌ³Ì¬Ì¦Ì²n̅̈̋ͧ
‹Í ̷̼̳̟̱̫̳͟t̘͋ͬͤ̕
͓̬iÌ‘ÍƒÌ¸ÍÌ ÌªÍ–ÍrÌšÍ¦Ì Ì…ÍÍœÌ
͙͈̝̰͓̤̰͍eÌ½Í ÌŽÌ”Í¬Ì…Ìˆ
§Ì¢Í–͓͈̞͉͈̥ͅ ̄͛̄̔̓Í
¦ÍÍ”̬͎r̡̩̞͂̓̒ͥ̇̌̽͞
̲̯̲̫o̷̬̘̒͝oÍ£ÌƒÌ Í¦Ì
‡Ò‰Í ͚̫̖m̝̩̼͙ͣ͑̈́ͫ̅
̛̦̱̓̒̔̏̑̎̀͂͟͜Ì
­Í”̤̱͍̳i̴̡͈̳̰͐ͤ̉ͨ͛́ͅ
Í–Ì®sÌšÍ ÌŒÌŒÍ‹Í‚Ì Ì‚Ì Ì·ÌµÍ“Ì°Ì–Ì«ÍŽ
̯̖̦ ̢͚̦̣̩̀́͌͂͛ͥ̓f
Í¨Ì‡Ì§ÍŸÌ¡Ì Ì—ÌžÌ­Ì±i͐̀̓ͩ͌Ì
€Ì…̔͜͡҉͇lÍ¦ÍÍ‚Ì‘Í¨Ì Ì‘Ì‹Í¡Ì§
̵̪̬̰̙̹̜lÌ Ì¾Í Í«Í£ÌÍ§Í˜Ì
¨ÌµÌžÍŽÍ‰eÍ©Ì ÌÍ­Í­Í‚Í“Ì¹Ì˜ÍˆÌºdÌ
’̳̟̤͎̄ͫͣ͛̿͝ ̂̀̅Í
‚̢̧̙̝̤ͦ͌ͣwÌÌ¾Í’Í Ì´Ì·Ìª
͚̭͇ͅi͒̑͗͂̏̃̈͢͢Ì
•ÌŸÍ–Ì¤ÌžÍ–ÍŽÌ ṯ̢͍̑̈ͯh́Ì
̢̻̬̝ ̸͚̙̂ͥ̓̈́̒̔̾̀
̗Z̶̷̘͉ͤ͒̃̓̿͂̏ͣ̍
aÌÍŒÍ Í®Ì‘Í’Í‹Ì¢Ì°Í–Í‡Í…Í‰Ì l͋ͬÌ
Í›ÌªÌ°ÌÌ™Ì²Ì²Ì ĝ̸̗̲̄ͅ
oÍƒÌŒÌ„Ì Í‹ÌÌÌ‹ÍÍ¡Ìž.Í¨Í§ÌƒÍ¨Ì¿Í¤ÌƒÌ Í¢ÌžÌ
 
Julius Quasar
Member Avatar
CDF Commander of the Army
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!

[utube]http://www.youtube.com/watch?v=RfiQYRn7fBg[/utube]
 
Avaikaofstarfox
Member Avatar
All reason for a distant star!
Here, is a lovely post.

Enjoy your meal. *places post in an enclosed dish and puts it on a nearby table*
 
Deleted User
Deleted User

*sniffs the post*

Could use a little salt.
 
Kursed
Member Avatar
Kursed aj rusb!
could use a little UNSTRECH!!!


If i do another ho down i'm gonna quack! it's so annoying I'm gonna Smack DREW!
Edited by Kursed, Sep 28 2012, 05:25 PM.
 
Julius Quasar
Member Avatar
CDF Commander of the Army
Kasha-de-doo-dah,
Kasha-dee-ay!
My, oh my, what Akasha-cat-day!

(I sing that to her sometimes)
 
Kursed
Member Avatar
Kursed aj rusb!


What should you do if a fly lands on your pepperoni?

Give it a pizza your mind!
There are two flies sitting on a pile of dung. One fly passes gas. The other fly looks at him and says, "Hey do ya mind? I'm eating here!"
Edited by Kursed, Sep 29 2012, 10:12 AM.
 
Deleted User
Deleted User

Language warning

[utube]http://www.youtube.com/watch?v=3ht83SxeD0U&feature=g-vrec[/utube]
 
Julius Quasar
Member Avatar
CDF Commander of the Army
^ Ha! That's awesome! "Sonic for Hire"!
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
Go to Next Page
« Previous Topic · Spam · Next Topic »
  • Pages:
  • 1
  • 8