Welcome Guest [Log In] [Register]
Shadowclaimer
Last Activity Wed Sep 28, 2016 8:49 pm
Member Avatar
Average Posts Per Day 0.7
Member's Local Time Wed May 23, 2018 12:29 am
Contact Information
Email Address: Click Here
Personal Messenger PM
Profile Information
Birthday: September 17, 1989
Account Information Signature
"don't mess with shadowclaimer, he uses logic.... its overpowered" - Tsak

(Strikethrough were added since this list was made, Italic are in Blast)
Wu: Cheng Pu, Han Dang, Zu Mao, Sun Yi, Wu Guotai, Jiang Qin, Zhuge Jin, Zhuge Ke, Lu Kang, Sun Hao
Wei: Li Dian, Yue Jin, Yu Jin, Guo Jia, Cao Zhang, Cao Ang, Bian Shi, Xiahou Shang, Hu Che Er
Shu: Guan Xing, Zhang Bao, Liao Hua, Ma Su, Wang Ping, Sha Moke, Meng Da, Liu Feng
Jin: Zhang Chunhua, Wen Yang, Zhou Tai, Yang Hu, Du Yu, Jia Chong
Other: Chen Gong, Gao Shun, Ding Yuan, He Jin, Zhang Bao, Zhang Liang, Yuan Shu, Han Sui, Ma Teng
Composed & Designed by, ©KOEI Warriors, 2005-2017. All rights reserved.