Welcome Guest [Log In] [Register]
Metakirby
Last Activity Yesterday, 10:42 PM
Member Avatar
Average Posts Per Day 0.2
Member's Local Time Tue Jun 19, 2018 6:04 am
Contact Information
Email Address: Click Here
Personal Messenger PM
Profile Information
Birthday: October 24, 1997
Account Information Signature
Dynasty Warriors Wishlist

Wei : Yu Jin, Cao Hong, Cao Xiu, Guanqiu Jian, Xun Yu, Cheng Yu, Cai Mao, Man Chong, Zang Ba, Cao Zhi, Cao Zhang, Cao Ang
Wu : Han Dang, Zhu Zhi, Zhu Ran, Jiang Qin, Jia Hua, Cheng Pu, Zhuge Jin, Zhang Zhao
Shu : Liao Hua, Zhang Bao, Guan Xing, Chen Dao, Jian Yong, Meng Da, Yan Yan, Ma Liang, Ma Su, Zhou Cang, Wang Ping, Fa Zheng, Li Yan
Jin : Wen Qin
Others : Lu Ling Qi, Chen Gong, Gao Shun, Yuan Shu, Gongsun Zan, Ma Teng, Han Sui, Zhang Bao, Zhang Liang, He Jin, Gongsun Du, Zuo Ci, Yuan Tan, Yuan Xi, Yuan Shang, Wen Chou, Yan Liang, Tian Feng, Guo Si, Li Jue, Li Ru
Composed & Designed by, ©KOEI Warriors, 2005-2017. All rights reserved.