Welcome Guest [Log In] [Register]
Manjiimortal
Last Activity Today, 4:17 PM
Average Posts Per Day 1
Member's Local Time Sat Jun 23, 2018 7:38 pm
Contact Information
Email Address: Click Here
Personal Messenger PM
Profile Information
Birthday: April 18
Account Information Signature
So, some research I did on some figures of the Sengoku Jidai

Miyoshi Triumvirate, Miyoshi Yoshitsugu, Tsutsui Junkei, Saito Tatsuoki, Asakura Yoshikage, Rokkaku Yoshikata, Araki Murashige, Honjo Shigenaga, Iio Otatsu, Hatakeyama Takamasa, Hosokawa Fujitaka, Miyoshi Nagayoshi, Hosokawa Harumoto
The Miyoshi Triumvirate/Tsutsui Junkei vs Matsunaga Hisahide/Miyoshi Yoshitsugu Conflict
My proposal for a Legend of Kinai
My proposal for a Legend of Hokuriku
Composed & Designed by, ©KOEI Warriors, 2005-2017. All rights reserved.