Welcome Guest [Log In] [Register]
Uncle Vlad
Last Activity Mon Nov 18, 2013 11:52 pm
Member Avatar
Average Posts Per Day 0.1
Member's Local Time Thu Apr 26, 2018 10:51 pm
Contact Information
Email Address: Click Here
Personal Messenger PM
Profile Information
Birthday: June 28, 1995
Photo Photo
Account Information Signature
Spoiler: click to toggle

Posted Image
Thanks to Lillith for the Regional Banner, Avatar and Signature

DW Series Wishlist:
Shu: Liu Feng, Meng Da, Fa Zheng, Liao Hua
Wei: Cao Rui, Yue Jin, Yu Jin, Xun Yu Li Dian, Cao Zhen, Man Chong, Lady Bian, Cao Shuang, Cao Zhang
Jin: Wen Yang, Wen Qin, Guanqiu Jian, Sima Yan, Yang Hu
Wu: Sun Shao, Wu Guotai, Zhu Ran, Zhuge Ke, Cheng Pu, Lu Kang, Sun Chen, Jiang Qin, Han Dang
Other: Ma Teng, Yuan Shu, Yuan Xi, Tao Qian, Liu Biao , Gongsun Zan, Li Jue, Guo Si, Gao Shun, Chen Gong
Composed & Designed by, ©KOEI Warriors, 2005-2017. All rights reserved.